biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

[
Sporządzanie planu kont i polityki rachunkowości
[
Dokonywanie zapisów dokumentacji w księdze handlowej
[
Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT
[
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, i innych
[
Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
[
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, inne)
[
Wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy
[
Sporządzanie pliku JPK

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

[
Weryfikacja dokumentów księgowych
[
Dokonywanie zapisów księgowych w PKPiR
[
Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT
[
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, i innych
[
Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
[
Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
[
Rozliczanie ZUS właściciela
[
Wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy
[
Sporządzanie pliku JPK

Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego

[
Sporządzanie planu kont i polityki rachunkowości
[
Dokonywanie zapisów dokumentacji w księdze handlowej
[
Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT
[
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, i innych
[
Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
[
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, inne)
[
Wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy

Prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac

[
Prowadzenie dokumentacji kadrowej w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników
[
Sporządzanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień, itp.
[
Sporządzanie świadectw pracy
[
Rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
[
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
[
Sporządzanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy
[
Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego
[
Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych SOD

Doradztwo w zakresie prowadzenia zakładów pracy chronionej

[
Prawna i organizacyjna pomoc przy zakładaniu i likwidacji zakładu pracy chronionej
[
Bieżące dostosowywanie zakładu pracy chronionej do zmian przepisów prawnych
[
Prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
[
Doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania środków zfron
[
Monitorowanie pomocy publicznej
[
Prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników
[
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji